ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

 1. Danguolė Macijauskienė – pirmininkė
 2. Ramutė Cicinienė
 3. Žydrė Martinkienė
 4. Raimonda Auškalnytė
 5. Laura Ramonaitė
 6. Daiva Ostapčuk​

 

MOKYTOJŲ TARYBA – darželio „Gintarėlis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius,  pavaduotojas ugdymui, visi darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo pedagogas ir judesio korekcijos pedagogas.

 

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti darželio „Gintarėlis“ institucija, telkianti pedagogus  metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

 1. Ramutė Cicinienė – pirmininkė
 2. Violeta Urbonienė
 3. Daiva Galdikienė
 4. Aldona Kaštaljanovienė
 5. Ilona Mieliulienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 1. Reda Simaitienė – pirmininkė
 2. Violeta Urbonienė
 3. Ramutė Cicinienė
 4. Jolanta Endriuškienė
 5. Skirmantė Barbšienė
 6. Daiva Aleksejevienė
 7. Donata Pipciuvienė

 

ATESTACINĖ KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų  suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

 1. Ramutė Cicinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atestacinės komisijos pirmininkė
 2. Ramunė Zavtrikovienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departemento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo delaguota atstovė
 3. Izolda Jucikaitė – mokytojų tarybos atstovė
 4.  Aldona Kaštaljanovienė - mokytojų tarybos atstovė
 5. Daiva Galdikienė – mokytojų tarybos atstovė

 

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ: 

 1. Ramutė Cicinienė – pirmininkė
 2.  Skirmantė Barbšienė – narė